Produkten Ruischcoaching

 

Verslaving op de werkvloer wordt tegenwoordig steeds meer onderkend als een probleem waar werkgevers vandaag de dag een enorme slag mee kunnen slaan op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Een verslaafde werknemer kost een organisatie geld, is een groot risico op de werkvloer en brengt de productiviteit naar beneden. Onderzoek heeft uitgewezen dat 10% van de beroepsbevolking verslaafd  is, 21% drinkt of gebruikt overmatig. Dit heeft natuurlijk zijn weerslag op uw workforce. Zo is bekend dat 14 % van alle bedrijfsongevallen alcohol gerelateerd is. 26 % Van de totale ziekteverzuim komt voort uit problematisch gebruik in het weekend (de bekende Blauwe Maandag) en maar liefst 20 % van alle werknemers geeft aan last te hebben van het gebruik van een collega.
Bij risicovolle beroepen liggen deze cijfers hoger.

Door verslaving op te werkvloer te erkennen en de werknemers die last hebben van verslavingsproblematiek te begeleiden naar weer een gezond leven, kunt u uw bedrijf op verschillende onderdelen financieel, qua veiligheid en cultuur duurzamer maken.

Verslaving wordt de laatste jaren erkend als een ziekte.
Van de werkgever wordt verwacht dat hij een passend zorgpakket kan aanbieden om de werknemer de kans te geven deze ziekte met succes aan te vechten.
Ruischcoaching Recovery en Re-integratie kan u daar mee helpen. Wij runnen dit bedrijf vanaf 2009 in een missie ten bate van het verslavingsherstel. Wij zijn hier dermate kundig in dat wij tot nu toe steeds hoge scores behaalden bij de audits en keurmerken. Wij hebben coaches die ervaringsdeskundig zijn en daarmee problematiek boven tafel krijgen die voor uw P&O afdeling verborgen zal blijven.
Daarnaast hebben wij uitstekende contacten met allerlei klinieken met hun eigen specialismen en met alle instellingen die met verslaving te maken hebben. Wij kunnen zodoende snel schakelen en samen met u een passend zorgtraject samenstellen. Bovendien komen wij graag gratis langs voor een training van 1 uur; Herkenning van verslaving op de werkvloer.

Verderop kunt u lezen welke producten wij u verder nog kunnen aanbieden om uw workforce op het gebied van verslaving weer geheel en duurzaam inzetbaar te maken.

 

Voortraject (op weg naar de juiste behandeling)

Een voortraject kan worden ingezet als er sprake is van actieve verslaving en de cliënt heeft aangegeven een andere weg te willen bewandelen óf de werkgever wil dit initiëren. De cliënt kan hulp krijgen i.v.v. het verkrijgen van inzicht in de ziekte, inzicht in behandelingsmogelijkheden, voorbereiding van de opname, gesprekken met familie ed.

Trajecten: Interventie, Training vroegsignalering verslaafde werknemer, Begeleiding naar herstel.Oriëntatietraject

 Iemand is vaak langere tijd verslaafd, neemt uiteindelijk de stap om over te gaan tot behandeling en valt vervolgens na de behandeling in een zwart gat. Er is geen dagritme noch een goed netwerk, geen perspectief op de korte of langere termijn. Er is wel sprake van veel angst en onzekerheid.  Het is belangrijk dat iemand in deze fase hulp krijgt om weer vat te krijgen op de toekomst en nieuw perspectief te ontwikkelen.
De klinieken leveren vaak beperkte nazorg en zijn vnl. behandelingsgericht.
Investering in deze fase van het proces is onontbeerlijk om succes op de langere termijn te kunnen boeken.

Trajecten: S.A.-traject, ziekteverzuimtraject, 1e en 2e spoortrajecten

 

Re-integratie

(Re-) Integratie bij verslaving is in wezen niet anders dan (re-) integratie bij welke andere ziekte dan ook.
Het uiteindelijke doel heeft altijd te maken met je plek vinden binnen het grotere geheel en financiële onafhankelijkheid.

Tegelijkertijd is re-integratie bij verslaving totaal anders. Verslaving is een ziekte die elk gebied van iemands leven aantast, emotioneel, mentaal, relationeel, financieel, fysiek, sociaal, psychisch, spiritueel en maatschappelijk. De complexiteit is groot, een doolhof waarbij een goede gids van cruciaal belang is om duurzaam herstel te bereiken.

Niemand heeft er immers iets aan als er na een goede start toch weer een terugval plaatsvindt.

Er moet flink aangepakt worden om draagkracht te krijgen en zelfvertrouwen en vertrouwen van (en in) anderen op te bouwen. De cliënt heeft na de kliniek geen realistisch zelfbeeld en overschat of onderschat zichzelf gemakkelijk. Daardoor geeft hij/zij verkeerde signalen af naar de omgeving. Dan is het niet gemakkelijk om een goede inschatting te maken van de situatie. Goede coaching kan helpen om over en weer reële verwachtingen te hebben en het re-integratieproces succesvol te laten verlopen. Vaak zijn verhoudingen op de werkvloer ook verstoord. Mensen hebben in een lange aanloop naar herstel het vertrouwen van collega’s en leidinggevenden geschaad. Dat maakt dat een terugkeer op de werkvloer soms niet zo gemakkelijk is. Eventueel kan een draagvlaksessie worden ingezet om de afstand tot de werkvloer te verkleinen. Zo nodig kunnen wij een sollicitatietraining bieden als er voor gekozen  wordt om de arbeid buiten de organisatie voort te zetten.

Trajecten: IRO, 1e / 2e / 3e spoortraject, draagvlaksessies, trainingen, teamondersteuning.

 

 

 

 

Training Recovery en Werk

 

Een groepsgerichte training voor werknemers in vroeg herstel die hun toekomst op verschillende vlakken moeten heroverwegen. Men wordt uitgedaagd de grenzen op te rekken, overtuigingen te (her)overwegen en de verantwoordelijkheid te nemen om actief aan de slag te gaan met de toekomst.

 

Hulp bij financiën, juridische zaken en meer

 De combinatie van verslaving en een slechte financiële situatie komt vaak voor. Hulp bij het één kan niet zonder hulp bij het ander. Ruischcoaching heeft op dit gebied en ook bij juridische hulpvragen de benodigde expertise.

 

 

Budgetcoaching

Geldzorgen en verslavingsproblematiek gaan vaak hand in hand. Werknemers met geldzorgen hebben last van stress en zijn gevoeliger voor fraude en diefstal. Ze zijn vaker ziek en de productiviteit daalt. Bovendien geeft een loonbeslag de salarisadministratie extra werk.

Ruischcoaching ziet dat bedrijven die actief hun personeel bijstaan met het oplossen van de geld-problemen daarvoor veel terugkrijgen. Het ziekteverzuim daalt, de betrokkenheid van het personeel wordt vergroot. Ook gaan de inzet en de loyaliteit omhoog en dalen de administratieve kosten.
Al met al wordt het hele bedrijf er beter van als de werknemer wordt gesteund door zijn werkgever.
Een goed onderlegde coach binnen onze organisatie kan uw bedrijf veel werk uit handen nemen.

 

Voorlichting /training 

Verslaving is een complex onderwerp. Op veel niveaus en gebieden in de maatschappij hebben we ermee te maken. Verslaving is er in veel soorten; middelen, alcohol, eten of niet eten, marihuana, medicijnen, sex etc.  Er heeft lang een taboe gerust op het onderwerp. Daardoor blijft verslaving te lang onzichtbaar. 

 

Advies

Een organisatie  kan een advies op maat vragen voor een van de werknemers over re-integratie of ziekteverzuimbegeleiding.  
Ook bedrijfsadvies behoort tot de mogelijkheden

 


 Netwerkcontacten 

 

Ruischcoaching heeft een netwerk van

- coaches met eigen kwaliteiten en passie voor herstel in Nederland.
- ervaringsdeskundigen
- contacten met GGZ klinieken
- contacten met safehouses
- contacten met lotgenotengroepen
- contacten met organisaties die uw bedrijf middelvrij kunnen maken

De medewerkers van Ruischcoaching onderscheiden de verschillende fases van de 'ziekte', zowel als van het herstelproces.
De medewerkers zijn zowel ervaringsdeskundig als gekwalificeerd. Zij hebben zonder uitzondering een grote passie om de ander te helpen bij het bereiken van het doel. Zij hebben kennis van crossaddiction, codependency, comorbiditeit etc. Door ervaringsdeskundigheid wordt er gemakkelijker gewerkt aan de zaken waar het echt om gaat.
De coach kan de cliënt confronteren waar deze vermijdingsgedrag laat zien. Bepaalde producten kennen een vaste prijs.
Andere producten kunnen op maat worden ingezet.
Vraag om een vrijblijvende offerte bij het kantoor (078-6458300)